Kale Park Hastanesi

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel Çare Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz;

amacıyla toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Yataklı Tedavi ve Teşhis Hizmetleri Birimi, Karar Destek Sistemi, Ulusal Sağlık Sistemi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Merkezi gibi Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Gelir İdaresi Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğüne ve yetkili diğer kamu kurum kuruluşları ile iş ilişkisi içerisinde olduğumuz özel sağlık kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, eczanelere, laboratuvarlara, hukuki yetkisi dâhilinde ve talep ettiği amaçla sınırlı olarak, Şirketimizin avukatlarına, mali müşavirimize gerekli olması durumunda Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine, adli makamlara, kolluk kuvvetlerine ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza 6698 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca bu işlemlerin yapılması esnasında, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri gereğince ve ticari faaliyetimizi yürütmek, şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz;

sebebine dayanarak ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla “Şevkiye Mah.3.Sokak No:3/A Kozan / ADANA adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin ……………………………… kep adresine veya ik@kaleparkhastanesi.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

21 Ekim 2020